Analytiikan avulla PK-yritysten markkinoinnin ytimeen

Teetimme yritysten markkinointipäätöksiä luotaavan kyselyn otokselle pk-yritysten päättäjiä Fonectan yritystietokannassa. Tutkimuksen tuloksena kehitetyn markkinointiasennesegmentoinnin avulla voidaan ennustaa, mitä palveluja millekin yritykselle kannattaa tarjota.

Kyselytutkimuksella kartoitettiin yritysten markkinointia niiden suorittamien toimenpiteiden, toimenpiteiden kokonaiskulujen sekä kulujen jakautumisen perusteella. Kyselyn tuloksena kehitettiin yritysten suhtautumista ja asennetta markkinointiin mittaava markkinointiasennesegmentointi (MAS). Suurimmaksi segmentiksi pk-yritysten joukossa vuoden 2018 alussa osoittautui suunnitelmalliset panostajat eli yritykset, joissa markkinointi painottuu digitaalisiin kanaviin ja markkinointi on jatkuvaa ja suunnitelmallista. Vähiten oli massamediaorientuituneita yrityksiä .

MAS-segmentointia hyödyntämällä voidaan ennustaa, mitä palveluja millekin yritykselle kannattaa tarjota, kuten Fonecta on tehnyt hyödyntäessään segmentointia menestyksekkäästi oman puhelinmyyntinsä kohdentamisessa.

 

Fonectan Kohderyhmäpalvelusta näet maksutta ja ilman kirjautumista omalle yrityksellesi tärkeiden kohderyhmien koon. Tutustu nyt!

Miten hyvin tunnet asiakkaasi? Palveletko heitä oikeissa kanavissa ja oikealla viestillä?

Kyselytutkimuksella tietoa markkinointipanostuksista

Fonectan markkinointiasennesegmentoinnin perustana olevassa kyselytutkimuksessa tiedusteltiin PK-yritysten päättäjiltä mm. seuraaviin ominaisuuksiin liittyviä arvostuksia ja toimenpiteitä:

  • Yritystoiminnan luonne: kartoitettiin esimerkiksi, onko yrityksellä selkeää tavoitetta tai kuinka muodollisesti ja ammatillisesti yritys on organisoitunut ja johdettu.
  • Yrityksen kasvutavoite
  • Yrityksen kohdemarkkina
  • Markkinoinnin asenteet: esimerkiksi mitä markkinointikanavia käytetään, ja onko suhtautuminen markkinointiin pitkäjänteistä vai koetaanko se kiinnostavana vain nopeita tuloksia nähtäessä.
  • Markkinointibudjetti

Segmentoinnilla tunnistettiin kuusi pääryhmää

Segmentit tunnistettiin soveltaen klusterointia tilastollisena menetelmänä. Analyyttisessä mallinrakentamisessa klusteroinnilla ryhmitellyt yritykset ovat ryhmissään samankaltaisia perustietojensa ja edellä mainittujen markkinointiasennetta selvittävien ominaisuuksiensa perusteella. Keskenään samankaltaisten yritysten muodostamista ryhmistä tunnistettiin seuraavat kuusi toisistaan eroavaa segmenttiä:

Suunnitelmalliset panostajat

Markkinointi kuuluu merkittävänä osana Suunnitelmallisten panostajien liiketoimintaan. Sitä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Digitaaliset kanavat ovat markkinointikanavina tuttuja Suunnitelmallisille panostajille, jotka haluavat mahdollistaa omille asiakkailleen sähköisen asioinnin. Panostukset ovat kohdistuneet mm. omiin verkkosivuihin, näkyvyyteen internetin hakemistopalveluissa ja sosiaalisen median kanavissa, hakukoneoptimointiin, hakusanamainontaan, verkkokäyttäytymisen seurantaan sekä sähköpostimarkkinointiin. Segmenttiin kuuluvat yritykset panostavat myös omiin asiakastapahtumiin ja -tilaisuuksiin.

Segmentin yritykset varaavat markkinointiin oman budjetin. Markkinointipanostukset ovat keskimääräistä suuremmat, tuotteiden ja palveluiden löydettävyys digitaalisissa kanavissa on segmentin yrityksille tärkeää.

55 % segmentin yrityksistä suhtautuu uusien asioiden kokeiluun myönteisesti ja ottavat niitä käyttöön, jos kokevat ne järkeviksi liiketoiminnan kannalta. Suunnitelmallista panostajista 14 % ottaa uusia asioita ennakkoluulottomasti käyttöön, vaikka onnistumisesta ei ole takeita.

Modernit

Digitaalisen markkinoinnin merkitys liiketoiminnalle ymmärretään yrityksessä hyvin, ja uudet markkinointikeinot ja -kanavat omaksutaan nopeasti.

Digitaaliset markkinointikanavat ovat tyypillisiä medioita Moderneille, joille uusasiakashankinta on tärkeä osa liiketoimintaa. Nämä yritykset ovat panostaneet markkinointieuronsa viime vuosina omiin verkkosivuihin, näkyvyyteen hakemistopalveluissa ja sosiaalisen median kanavissa, hakukoneoptimointiin, hakusanamainontaan sekä verkkokäyttäytymisen seurantaan.

Modernit olisivat valmiita panostamaan markkinointiin, mutta siihen käytettävät varat ovat yrityksillä rajalliset. Segmentin yritykset panostavat markkinointieuroja tulevaisuudessa näkyvyyteen sosiaalisen median kanavissa, sisältömarkkinointiin, hakukoneoptimointiin, verkkokäyttäytymisen seurantaan, sähköpostimarkkinointiin ja hakusanamainontaan. Display-mainonnan kohdentamiseen panostuksia aikoo kasvattaa 28 % segmentin yrityksistä.

Joka toinen Moderneista suhtautuu myönteisesti uusien asioiden kokeiluun ja niitä otetaan käyttöön, jos yritys kokee sen järkeväksi liiketoiminnan kannalta.

Massamediaorientoituneet

 

Segmenttiin kuuluvat yritykset käyttävät monipuolisesti erilaisia markkinointikanavia, suuria yleisöjä tavoittelevat mediat, asiakastapahtumat sekä messut ovat oleellisessa roolissa markkinointitoimenpiteissä. Markkinointiin käytettyjen panostusten odotetaan tuovan tuloksia nopealla aikataululla.

Digitaaliset markkinointikanavat tunnetaan segmentin yritysten keskuudessa kohtuullisen hyvin. Panostukset ovat kohdistuneet muun muassa omiin verkkosivuihin, näkyvyyteen internetin hakemistopalveluissa ja sosiaalisen median kanavissa sekä hakukoneoptimointiin ja verkkokäyttäytymisen seurantaan.

Segmentin yritykset ovat valmiita panostamaan markkinointiin ja ovat varanneet siihen budjetin. Markkinointipanostukset kohdistuvat jatkossa näkyvyyteen sosiaalisen median kanavissa, sisältömarkkinointiin ja hakukoneoptimointiin. Massamediaorientoituneista 17 % aikoo kasvattaa display-mainonnan kohdennukseen käytettäviä markkinointieuroja.

Yli puolet segmenttiin kuuluvista yrityksistä ei ole ensimmäisten joukossa kokeilemassa uusia asioita. Viidennes Massamediaorientoituneista kokeilee uusia asioita vasta niiden yleistyä toimialalla.

Varautuneet erityisosaajat

Segmenttiin kuuluvat yritykset ovat

valmiita panostamaan markkinointiin, jos ne kokevat saavansa konkreettisia hyötyjä markkinoinnista. Uusia markkinointikanavia otetaan yrityksissä sujuvasti käyttöön.

Digitaaliset markkinointikanavat tunnetaan Varautuneiden erityisosaajien keskuudessa hyvin. Panostukset ovat kohdistuneet muun muassa omiin verkkosivuihin, näkyvyyteen internetin hakemistopalveluissa ja sosiaalisen median kanavissa sekä hakukoneoptimointiin.

Segmentin yrityksillä on varaa käyttää rahaa markkinointiin, mutta markkinointiin ei välttämättä ole erikseen budjetoitu euroja. Markkinointipanostukset kohdistuvat jatkossa näkyvyyteen sosiaalisen median kanavissa, sisältömarkkinointiin, hakukoneoptimointiin ja sähköpostimarkkinointiin. Joka viides Varautuneista erityisosaajista aikoo kasvattaa display-mainonnan kohdennuksen panostuksia tulevaisuudessa.

Puolet Varautuneista erityisosaajista suhtautuu myönteisesti uusien asioiden kokeiluun ja ottavat niitä käyttöön, jos kokevat ne liiketoiminnan kannalta järkeviksi. Viidennes segmentin yrityksistä on ensimmäisten joukossa kokeilemassa uutta, vaikka onnistumisesta ei ole takeita.

Markkinointia vieroksuvat

Markkinointia vieroksuvat eivät koe markkinoinnin tuovan hyötyjä liiketoimintaansa. Yrityksistä 60 % ei tee juuri lainkaan markkinointia, ja yli 90 % segmentin yrityksistä pitää tehdystä työstä saatua mainetta yrityksen tärkeimpänä markkinointikeinona

Segmentin yrityksille tyypillisesti riittää että perusasiat, kuten käyntikortit ja verkkosivut ovat kunnossa. Joka kolmas segmenttiin kuuluvasta yrityksestä kokee digitaalisen markkinoinnin ja digitaaliset kanavat vieraina. Digitaalisissa kanavissa panostukset ovat kohdistuneet pääasiassa näkyvyyteen internetin hakemistopalveluissa ja omiin verkkosivuihin.

Markkinointia vieroksuvat eivät varaa erillistä budjettia markkinointiin. Markkinointipanostukset kohdistuvat jatkossakin omiin verkkosivuihin, hakukoneoptimointiin ja näkyvyyteen sosiaalisen median kanavissa. Segmentin yrityksistä vain 9 % aikoo kasvattaa display-mainonnan kohdentamiseen käytettäviä markkinointipanostuksia.

Markkinointia vieroksuvat suhtautuvat uusien asioiden kokeiluun varovaisesti, ja ottavat niitä käyttöön vasta kun siihen aivan pakko ryhtyä. Suuri osa (65 %) segmentin yrityksistä kokeilee uutta, kun toimialalle on kertynyt kokemusta uusista asioista tai se on liiketoiminnan kannalta järkevää.

Perinteiset

Markkinointi ei ole segmenttiin kuuluvien yritysten liiketoiminnan ytimessä ja se koetaan kiinnostavaksi vain jos tuloksia voidaan nähdä heti. Perinteiset eivät tee markkinointia pitkäjänteisesti, koska sen ei koeta hyödyttävän yrityksen liiketoimintaa. Tehdystä työstä saatu maine koetaan erittäin tärkeäksi markkinointikeinoksi segmenttiin kuuluvissa yrityksissä.

Segmentin yrityksille tyypillisesti riittää että perusasiat, kuten käyntikortit ja verkkosivut ovat kunnossa. Digitaalinen markkinointi ja digitaaliset kanavat ovat vieraita joka viidennelle segmentin yrityksistä. Digitaalisissa kanavissa panostukset ovat kohdistuneet näkyvyyteen internetin hakemistopalveluissa, omiin verkkosivuihin ja hakukoneoptimointiin.

Segmentin yritykset eivät varaa markkinointiin erillistä budjettia. Markkinointia tekevät Perinteiset tulevat panostamaan näkyvyyteen sosiaalisen median kanavissa, omiin verkkosivuihin ja verkkokäyttäytymisen seurantaan. Display-mainonnan kohdentamiseen panostuksia aikoo kasvattaa joka kymmenes segmenttiin kuuluvista yrityksistä.

18 % Perinteisistä ottaa uusia asioita käyttöön vasta kun siihen aivan pakko ryhtyä. Suuri osa segmentin yrityksistä (65 %) kokeilee uutta, kun toimialalle on kertynyt kokemusta uusista asioista tai se on liiketoiminnan kannalta järkevää.

Haluatko tutustua syvemmin markkinointiasennesegmentteihin??