Kipparin Sapuska
Lieksan Matkakaverit
Y-tunnus:
1288928-1