Sotka Ylivieska
Kaluste-Katti Oy
Y-tunnus:
1798394-7