Kemin kaupungin varikko
Kemin kaupunki
Y-tunnus:
0210427-6