På Svenska

In English

Fonectan Tilaajatietokannan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Fonecta Oy (y-tunnus 1755007-6)
PL 202
00241 Helsinki
Käyntiosoite: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 442 2020 (Arkisin klo 8.00-16.00. Soitto matkapuhelinliittymästä 8,35 senttiä/puhelu + 18,05 senttiä/min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 6,55 senttiä/min).

Jollei erillistä rekisteriselostetta ole muun Fonecta-konserniin kuuluvan yhtiön toimesta julkaistu, Fonecta Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta henkilörekisteriä pitää Fonecta Oy. Valtakunnallinen tilaajatietokanta koostuu useiden teleyritysten toimittamista liittymätiedoista, joissa vastuullinen rekisterinpitäjä on liittymäsopimuksen tehnyt teleyritys.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Krista Koskinen
c/o Fonecta Oy
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 442 2020 (Arkisin klo 8.00-16.00. Soitto matkapuhelinliittymästä 8,35 senttiä/puhelu + 18,05 senttiä/min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 6,55 senttiä/min).
Email: tietosuoja@fonecta.com

Rekisterin nimi

Fonectan hakemistopalvelujen Tilaajatietokanta

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään tietoyhteiskuntakaaren mukaisen yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään puhelinluetteloiden ja numeropalveluiden (yhteystietopalvelun) ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen tietoyhteiskuntakaaren ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • käyttäjän ja/tai tilaajan etu- ja sukunimet
 • käyttäjän ja/tai tilaajan osoitteet
 • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköpostiosoitteet
 • käyttäjän ja/tai tilaajan kiinteän puhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
 • käyttäjän ja/tai tilaajan matkapuhelinliittymän numero ja muut siihen liittyvät tiedot
 • käyttäjän ja/tilaajan ilmoittamat luvat ja kiellot

Rekisterissä voidaan käsitellä käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoitusten perusteella lisäksi seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • käyttäjän ja/tai tilaajan titteli tai ammatti
 • käyttäjän ja/tai tilaajan sähköiset tunnukset, kuten skype-osoite, messenger-tunnus ja www-sivu
 • käyttäjän ja/tai tilaajan ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut rekisteröidyn itse lisäämät tai asiakaspalvelun kautta ilmoittamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään teleyrityksiltä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tilaajatietokannasta sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjällä on yhteystietopalveluntarjoajana velvollisuus luovuttaa luettelossa julkaistaviksi ilmoitettuja tietoja myös muille luettelo- ja numeropalveluiden tarjoajille.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Käyttäjällä ja tilaajana olevalla luonnollisella henkilöllä on oikeus maksutta kieltää itseään koskevien tietojen edelleen luovuttaminen ja julkaisemisen puhelinluettelossa ja numeropalvelussa kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä Fonecta Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 692 999 (puhelun hinta pvm/mpm), kirjeitse osoitteeseen Fonecta Oy Televisiokatu 4, 00240 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Myös virheellisten tietojen korjaaminen onnistuu maksutta ottamalla yhteyttä Fonectan asiakaspalveluun. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että paperiluettelossa oleva virhe voidaan korjata vasta seuraavan luettelon ilmestyessä. Sama koskee tietojen poistamista painetusta luettelosta.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Fonecta Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 692 999 (puhelun hinta pvm/mpm); kirjeitse osoitteeseen Fonecta Oy Televisiokatu 4, 00240 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Fonecta Oy / Lakiasiat
PL 202
00241 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa käyntiosoitteessa.

Rekisteri päivitetty 15.5.2017.

 

På Svenska:

Fonectas registerbeskrivning för abonnentdatabasen

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagens (523/1999) 10 §

Registeransvarig

Fonecta Ab (FO-nummer 1755007-6)
PB 202
00241 Helsingfors

Besöksadress: Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors
Tel. 020 442 2020 (På vardagar mellan 8 – 16. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min).

Om en separat registerbeskrivning inte har publicerats av ett annat bolag inom Fonecta-koncernen, är det Fonecta Ab som upprätthåller personregister för Fonecta Ab och de bolag som tillhör samma koncern. Den landsomfattande abonnentdatabasen består av abonnemangsuppgifter erhållna från flera olika teleföretag och registeransvarig för dessa uppgifter är det teleföretag som ingått abonnemangsavtalet.

Ansvarig person och/eller kontaktperson i registerärenden

Krista Koskinen
c/o Fonecta Ab
Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors
Tel. 020 442 2020 (På vardagar mellan 8 – 16. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min).
E-post:  tietosuoja@fonecta.com

Registrets namn

Fonectas abonnentdatabas för katalogtjänster

Grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för upprätthållande och tillhandahållande av en kontaktinformationstjänst i enlighet med informationssamhällsbalken.

Registrets användningsändamål

Uppgifterna från registret används för framställning och tillhandahållande av telefonkataloger och nummertjänster (kontaktinformationstjänst) samt tilläggstjänster med mervärde i anknytning till dessa i enlighet med bestämmelserna i informationssamhällsbalken och annan tillämplig lagstiftning. Uppgifterna som ingår i registret kan användas för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, opinions- eller marknadsundersökning eller andra motsvarande adresserade försändelser.

Uppgifter som ingår i registret

I registret kan behandlas uppgifter av följande slag:

 • användarens och/eller abonnentens för- och efternamn
 • användarens och/eller abonnentens adresser
 • användarens och/eller abonnentens e-postadresser
 • användarens och/eller abonnentens nummer till ett fast telefonabonnemang och andra därtill hörande uppgifter
 • användarens och/eller abonnentens nummer till ett mobiltelefonabonnemang och andra därtill hörande uppgifter
 • av användaren och/eller abonnenten meddelade tillstånd och förbud

I registret kan dessutom behandlas följande slag av uppgifter som uppgivits av användaren och/eller abonnenten:

 • användarens och/eller abonnentens titel eller yrke
 • användarens och/eller abonnentens elektroniska identifikationer, såsom skype-adress, messenger-identifikation och webbsida
 • användarens och/eller abonnentens intresseobjekt och övriga uppgifter som den registrerade själv lagt till eller uppgett via kundservicen

Registrets regelmässiga datakällor

Personuppgifter samlas in via teleföretag, från Finlands Nummertjänst Ab:s abonnentdatabas samt av den registrerade själv. Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras direkt från befolkningsdatasystemet, handelsregistret, förbudsregistret som förs av Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry samt andra motsvarande offentliga och privata register.

Utlämning av uppgifter

Den registeransvariga kan lämna ut personuppgifter ur registret i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter och förpliktar. När man tillhandahåller en kontaktinformationstjänst är den registeransvariga skyldig att överlämna de uppgifter som uppgetts för att publicering i katalogen även till andra aktörer som erbjuder katalog- och nummertjänster.

Skydd av registret

Uppgifterna lagras i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns bakom lås i övervakade utrymmen och endast vissa på förhand utnämnda personer har tillgång till dem.

Gransknings- och förbudsrätt

Användaren och en fysisk person som är abonnent har rätt att kostnadsfritt förbjuda att information om honom/henne utlämnas och publiceras i telefonkatalog och nummertjänst helt och hållet eller delvis genom att meddela om detta till Fonecta Ab per telefon till kundtjänsten på numret 020 692 999, per post till adressen Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors eller per e-post till adressen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Även korrigering av felaktig information är kostnadsfritt och sker genom att kontakta Fonectas kundtjänst. Vi ber dock anmälaren uppmärksamma att en felaktig uppgift i papperskatalogen kan korrigeras först i samband med publicering av nästa katalog. Detsamma gäller radering av uppgift i den tryckta katalogen.

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifterna för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt opinions- eller marknadsundersökning och har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att meddela om detta till Fonecta Ab per telefon till kundservicen på numret 020 692 999; per post till adressen Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors eller per epost till adressen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Den registrerade har i enlighet med personuppgiftslagens 26 § rätt att granska vilka uppgifter om honom/henne som har registrerats i personregistret. Insynskravet ska skickas skriftligen och undertecknat till adressen:

Fonecta Ab / Juridiska avdelningen
PB 2020
00241 Helsingfors

eller per e-post på adressen tietosuoja@fonecta.com.

Insynskravet kan även framföras personligen vid ovan nämnd adress.

Register uppdaterat 15 maj 2017.

 

In English:

Fonecta’s Subscriber Database

Description of personal data file in compliance with Section 10 of Finnish Henkilötietolaki 523/1999 (Personal Data Act).

Data Controller

Fonecta Oy (business ID 1755007-6)
P.O.Box 202
FI-00241 Helsinki, Finland

Street address: Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 442 2020 (On weekdays from 8am through 4pm. The price of the call from cell phone is 8.35 cent / call plus 18.05 cents / minute, and from landline network 8.35 cent /call plus 6.55 cent / minute).

If a separate description of personal data file has not been published by any other Fonecta Group company, then Fonecta Oy maintains personal data registers on behalf of Fonecta Oy and of the companies belonging to the same group. The national subscriber database consists of the subscriber data provided by several telecom companies in which the responsible data controller is the telecom operator, which has concluded the subscription agreement.

Person in charge of and/or acting as contact person for register matters

Krista Koskinen
c/o Fonecta Oy
Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 442 2020 (On weekdays from 8am through 4pm. The price of the call from cell phone is 8.35 cent / call plus 18.05 cents / minute, and from landline network 8.35 cent /call plus 6.55 cent / minute).
E-mail: tietosuoja@fonecta.com

Name of the Register

Subscriber Database of Fonecta’s directory service

Basis for Maintaining the Register

Personal data are processed in order to produce and offer directory inquiry service under Finnish Tietoyhteiskuntakaari 917/2014 (Information Society Code).

Purpose of Use of the Register

The register is used to produce and offer printed directories and catalogs, as well as directory number services of electronic directory listings and the value-added services closely associated with them as required by Finnish Tietoyhteiskuntakaari 917/2014 (Information Society Code) and other applicable legislation. The information contained in the register can be used for direct advertising, telemarketing, or other forms of direct marketing, questionnaires or market research or other similar address-based transmissions.

Data Contained in the Register

The following categories of data can be processed in the register:

 • the user’s and/or subscriber’s first and last names
 • the user’s and/or subscriber’s addresses
 • the user’s and/or subscriber’s e-mail addresses
 • the user’s and/or subscriber’s landline telephone number and other data associated with it
 • the user’s and/or subscriber’s cell phone subscription number and other data associated with it
 • consents and prohibitions issued by the user and/or subscriber

Based on the notifications submitted by the user and/or subscriber, the following categories of data can be processed in the register:

 • the user’s and/or subscriber’s title or profession
 • the user’s and/or subscriber’s electronic identifying codes, such as Skype address, Messenger code and website
 • the user’s and/or subscriber’s fields of interest as indicated by them, and other data added by the data subject or provided by the data subject via the Customer Service

Regular Sources of Information

Personal data are collected from telecom operators, subscriber database of Suomen Numeropalvelu Oy (a company offering directory enquiries service) and directly from the data subject. Personal data can also be collected and updated from Finland’s Väestötietojärjestelmä (Population Information System), the Trade Register, the prohibiting registers maintained by ASML (Finnish Direct Marketing Association), and other similar public and private registers.

Disclosure of Data

The data controller may disclose personal data contained in the register within the constraints of the existing legislation. As a service provider of directory inquiry services, the data controller has the obligation to disclose data to be published in a directory to another company providing directory inquiry service or telephone directory service.

Register Protection

Data are collected to databases, which are protected by firewalls, passwords and other technical means.  The databases and their backups are located in locked and secured premises, and access to them is limited to only certain pre-designated persons.

Right to Inspection, Prohibit and Correction

A user and a subscriber that is a natural person are entitled to prohibit, free of charge and in whole or in part, the disclosure and publication of their details in a telephone directory or directory inquiry service. The prohibition will be done by notifying Fonecta Oy via Customer Service number +358 20 692 999, by letter to postal address Fonecta Oy Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland or by e-mail addressed to asiakaspalvelu@fonecta.com.

Also requests for details to be corrected may be done free of charge by contacting Fonecta Oy’s Customer Service. Please note, however, that incorrect information in a printed directory may only be corrected when the next directory is published. The same applies to removing data from a printed directory.

Data subjects are entitled to prohibit the use of the data for direct advertising, telemarketing and other forms of direct marketing, as well as to prohibit the use of the data for use in questionnaires and market research. In addition, data subjects are entitled to request rectification of incorrect data by notifying Fonecta Oy’s Customer Service: phone number +358 20 692 999; postal address Fonecta Oy Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland or by e-mail addressed to asiakaspalvelu@fonecta.com.

Pursuant to Section 26 of Finnish Henkilötietolaki (Personal Data Act), the individual data subject is entitled to check what information there is about him in a personal data file. The written request must be signed and addressed to:

Fonecta Oy / Legal Affairs
P.O.Box 2020
FI-00241 Helsinki, Finland

or via email at tietosuoja@fonecta.com.

The request may also be submitted in person at the postal address above.

Register updated 15 May 2017.