På Svenska

In English

Fonectan suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Fonecta Oy (y-tunnus 1755007-6)
PL 202
00241 Helsinki

Käyntiosoite: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 442 2020 (Arkisin klo 8.00-16.00. Soitto matkapuhelinliittymästä 8,35 senttiä/puhelu + 18,05 senttiä/min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 6,55 senttiä/min).

Jollei erillistä rekisteriselostetta ole muun Fonecta-konserniin kuuluvan yhtiön toimesta julkaistu, Fonecta Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta henkilörekistereitä pitää Fonecta Oy.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Krista Koskinen
c/o Fonecta Oy
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 442 2020 (Arkisin klo 8.00-16.00. Soitto matkapuhelinliittymästä 8,35 senttiä/puhelu + 18,05 senttiä/min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 6,55 senttiä/min).
Email: tietosuoja@fonecta.com

Rekisterin nimi

Fonectan suoramarkkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Fonectan ja sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia voidaan tehdä myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin ja matkapuhelimen välityksellä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla. Tällaiset kampanjat ovat ennakolta yksilöityjä ja kestoltaan lyhytaikaisia ja niiden tietosisällöistä informoidaan tarkemmin erillisessä kampanjan rekisteriselosteessa. Kampanjoiden puitteissa kerätyt tiedot hävitetään välittömästi kampanjan päätyttyä.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • nimi
 • postiosoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumerot
 • ikä
 • arvo tai ammatti
 • sukupuoli
 • äidinkieli
 • tiedot markkinointiluvista ja –kielloista
 • tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista
 • em. tietojen muutostiedot
 • yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto
 • rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyn osallistuessa Fonectan markkinointiarpajaisiin tai -kilpailuihin, hänen rekisteröityessään käyttämään Fonectan palveluita tai muutoin suoraan rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Fonectan kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Fonecta voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Fonecta voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Fonecta huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Fonecta Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 692 999 (puhelun hinta pvm/mpm); kirjeitse osoitteeseen Fonecta Oy Televisiokatu 4, 00240 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Fonecta Oy / Lakiasiat
PL 2020
00241 Helsinki

tai sähköpostitse liitetiedostona osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa käyntiosoitteessa.

Rekisteriseloste päivitetty 15.5.2017.

 

På Svenska:

Fonectas direktmarknadsföringsregister

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagens (523/1999) 10 §.

Registeransvarig

Fonecta Ab (FO-nummer 1755007-6)
PB 202
00241 Helsingfors

Besöksadress: Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors
Tel. 020 442 2020 (På vardagar mellan 8 – 16. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18.05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6.55 cent/min).

Om en separat registerbeskrivning inte har publicerats av ett annat bolag inom Fonecta-koncernen, är det Fonecta Ab som upprätthåller personregister för Fonecta Ab och bolag som tillhör samma koncern.

Ansvarig person och/eller kontaktperson i registerärenden

Krista Koskinen
c/o Fonecta Ab
Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors
Tel. 020 442 2020 (På vardagar mellan 8 – 16. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18.05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6.55 cent/min).
E-post: tietosuoja@fonecta.com

Registrets namn

Fonectas direktmarknadsföringsregister

Grund för behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen 19 §.

Registrets användningsändamål

Personuppgifterna används för Fonectas samt dess koncernföretags och samarbetspartners direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, opinions- eller marknadsundersökningar, eller andra motsvarande adresserade försändelser. Marknadsföring kan även göras elektroniskt, exempelvis via e-post eller mobiltelefon. Den registrerade har rätt att förbjuda direktmarknadsföring som riktas mot honom/henne.

Information om ändamålet för behandling av personuppgifter kan även ingå i kampanjspecifika registerbeskrivningar. Sådana kampanjer är på förhand specificerade och kortvariga och närmare uppgifter om kampanjens informationsinnehåll uppges i den kampanjspecifika registerbeskrivningen. De uppgifter som samlas in inom ramen för kampanjen raderas omedelbart efter att kampanjen avslutats.

Uppgifter som ingår i registret

I kundregistret kan behandlas uppgifter av följande slag:

 • namn
 • postadress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • ålder
 • ställning eller yrke
 • kön
 • modersmål
 • uppgifter om marknadsföringstillstånd och -förbud
 • uppgifter om önskade kommunikationssätt
 • ändringar gällande ovanstående uppgifter
 • en ytterligare identifikationsuppgift om den registrerade
 • annan information med stöd av den registrerades samtycke.

Registrets regelmässiga datakällor

Personuppgifter samlas in i samband med att den registrerade deltar i Fonectas marknadsföringsutlottningar eller -tävlingar, när personen registrerar sig för användning av Fonectas tjänster eller på annat sätt direkt av den registrerade själv. Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras utgående från register som förs av andra företag inom koncernen där Fonecta ingår, från befolkningsdatasystemet, handelsregistret, förbudsregistret som förs av Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry samt andra motsvarande offentliga och privata register.

Utlämning av uppgifter

Fonecta kan lämna ut personuppgifter ur registret i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter och förpliktar. Fonecta kan lämna ut personuppgifter till sina samarbetspartners och kundföretag för direktmarknadsföringsändamål om inte den registrerade har förbjudit sådan användning eller utlämning av sina uppgifter.

Beroende på hur den tekniska informationsbehandlingen utförs är det möjligt att en del av uppgifterna fysiskt ligger på en utomstående underleverantörs server eller anordning, från vilka informationen behandlas med hjälp av en teknisk användaruppkoppling. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt med hänsyn till den tekniska produktionen av tjänsten. Även in detta fall sörjer Fonecta för att datasäkerheten är på tillräcklig nivå i enlighet med vad som föreskrivs i lagen.

Skydd av registret

Uppgifterna lagras i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns bakom lås i övervakade utrymmen och endast vissa på förhand utnämnda personer har tillgång till dem.

Gransknings- och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifterna för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt opinions- eller marknadsundersökning och har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att meddela om detta till Fonecta Ab per telefon till kundtjänsten på numret 020 692 999; per post till adressen Fonecta Ab Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors eller per epost till adressen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Den registrerade har i enlighet med personuppgiftslagens 26 § rätt att granska vilka uppgifter om honom/henne som har registrerats i personregistret. Insynskravet ska skickas skriftligen och undertecknat till adressen:

Fonecta Ab / Juridiska avdelningen
PB 2020
00241 Helsingfors,

eller per epost på adressen tietosuoja@fonecta.com.

Insynskravet kan även framföras personligen vid ovan nämnd adress.

Register uppdaterat 15 maj 2017.

In English:

Fonecta’s Direct Marketing Register

Description of personal data file in compliance with Section 10 of Finnish Henkilötietolaki 523/1999 (Personal Data Act).

Data Controller

Fonecta Oy (business ID 1755007-6)
P.O.Box 202
FI-00241 Helsinki

Finland

Street address: Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 442 2020 (On weekdays from 8am through 4pm. The price of the call from cell phone is 8.35 cent / call plus 18.05 cents / minute, and from landline network 8,35 cent /call plus 6.55 cent / minute).

If a separate personal data file has not been published by any other Fonecta Group company, then Fonecta Oy maintains personal data registers on behalf of Fonecta Oy and of the companies belonging to the same group.

Person in charge of and/or acting as contact person for register matters

Krista Koskinen
c/o Fonecta Oy
Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland
Tel.+358 20 442 2020 (On weekdays from 8am through 4pm. The price of the call from cell phone is 8.35 cent / call plus 18.05 cents / minute, and from landline network 8,35 cent /call plus 6.55 cent / minute).

E-mail: tietosuoja@fonecta.com

Name of the Register

Fonecta’s direct marketing register

Basis for Maintaining the Register

Section 19 of Finnish Henkilötietolaki (Personal Data Act).

Purpose of Use of the Register

Personal data are used for direct advertising, telemarketing and other forms of direct marketing, as well as questionnaires and market research, and similar address-based transmissions performed by Fonecta and companies belonging to the same group and its partners.

Marketing may be implemented also by electronic means, such as via e-mail or cell phone. A registered person has the right to prohibit direct marketing targeted to him or her.

The purposes of processing of personal data may also be informed by separate, campaign specific description of personal data files. Such campaigns are identified beforehand and they are of short duration, and their information contents are identified in more detail in their respective, campaign specific description of personal data file. Data collected in connection with campaigns will be immediately deleted upon expiry of the campaign.

Data Contained in the Register

The following categories of data can be processed in the register:

 • name
 • postal address
 • e-mail address
 • phone numbers
 • age
 • rank or profession
 • gender
 • mother-tongue
 • data on marketing consents and prohibitions
 • data on desired forms of contac
 • amendments to the above data
 • one other item of data applying to the data subject
 • other data collected with the consent of the data subject

Regular Sources of Information

Personal data are collected from the data subject himself/herself as well as when he/she registers to use Fonecta’s services or when he/she participates in Fonecta’s marketing lotteries or competitions. Personal data can also be collected and updated by accessing registers maintained by companies belonging to the same group than Fonecta, by accessing Finland’s Väestötietojärjestelmä (Population Information System), the Trade Register, the prohibition registers maintained by ASML (Finnish Direct Marketing Association), and other similar public and private registers.

Disclosure of Data

Fonecta may disclose personal data contained in the register within the constraints of the existing legislation. Fonecta may disclose data to its partners or customer companies for direct marketing purposes, unless a data subject has not prohibited such use or disclosure of the data.

Due to the technical implementation of the processing of the data, some of the data may physically reside on the servers or equipment belonging to external contractors, and these data are processed via a technical connection. Personal data are not transferred outside the European Union or outside the European Economic Area unless this is technically necessary in order to implement the service. In such event Fonecta ensures the sufficient level of data protection in the manner provided for in the legislation.

Register Protection

Data are collected to databases, which are protected by firewalls, passwords and other technical means.  The databases and their backups are located in locked and secured premises, and access to them is limited to only certain pre-designated persons.

Right to Inspection, Prohibit and Correction

Data subjects are entitled to prohibit the use of the data for direct advertising, telemarketing and other forms of direct marketing, as well as to prohibit the use of the data for use in questionnaires and market research. In addition data subjects are entitled to request rectification of incorrect data by notifying Fonecta Oy’s Customer Service: phone number +358 20 692 999; postal address Fonecta Oy Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland or by e-mail addressed to asiakaspalvelu@fonecta.com.

Pursuant to Section26 Finnish Henkilötietolaki (Personal Data Act), the individual data subject has the right to check what information there is about him in a personal data file. The written request must be signed and addressed to:

Fonecta Oy / Legal Affairs
P.O.Box 2020
FI-00241 Helsinki, Finland,

or via email at tietosuoja@fonecta.com

The request may also be submitted in person at the postal address above.

Register updated 15 May 2017.