På Svenska

In English

Fonectan asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Fonecta Oy (y-tunnus 1755007-6)
PL 202
00241 Helsinki

Käyntiosoite: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 442 2020 (Arkisin klo 8.00-16.00. Soitto matkapuhelinliittymästä 8,,35 senttiä/puhelu + 18,05 senttiä/min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 6,55 senttiä/min).

Jollei erillistä rekisteriselostetta ole muun Fonecta-konserniin kuuluvan yhtiön toimesta julkaistu, Fonecta Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta henkilörekistereitä pitää Fonecta Oy.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Krista Koskinen
c/o Fonecta Oy
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Puh. 020 442 2020 (Arkisin klo 8.00-16.00. Soitto matkapuhelinliittymästä  8,,35 senttiä/puhelu + 18,05 senttiä/min ja kiinteästä verkosta 8,35 senttiä/puhelu + 6,55 senttiä/min).
Email: tietosuoja@fonecta.com

Rekisterin nimi

Fonectan asiakasrekisteri, joka perustuu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Fonectan palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen konserniyhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien sekä asiakasyritysten suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää myös Fonectan yritystietorekisterin päivittämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti
 • käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi
 • työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus
 • asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä
 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän tallennus
 • Trafin liikennetietojärjestelmän, VRK:n väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Trafista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus

Fonecta voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Fonecta voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Fonecta huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Kielto- ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Fonecta Oy:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 692 999 (puhelun hinta pvm/mpm); kirjeitse osoitteeseen Fonecta Oy Televisiokatu 4, 00240 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fonecta.com.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Fonecta Oy / Lakiasiat
PL 2020
00241 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteriseloste päivitetty 15.5.2017.
På Svenska:

Fonectas kundregister

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagens (523/1999) 10 §

Registeransvarig

Fonecta Ab (FO-nummer 1755007-6)
PB 202
00241 Helsingfors

Besöksadress: Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors
Tel. 020 442 2020 (På vardagar mellan 8 – 16. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min).

Om en separat registerbeskrivning inte har publicerats av ett annat bolag inom Fonecta-koncernen, är det Fonecta Ab för upprätthåller personregister för Fonecta Ab och de bolag som tillhör samma koncern.

Ansvarig person och/eller kontaktperson i registerärenden

Krista Koskinen
c/o Fonecta Ab
Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors
Tel. 020 442 2020 (På vardagar mellan 8 – 16. Priset för samtalet är: samtal med mobilabonnemang 8,35 cent/samtal + 18,05 cent/min och med fast nät 8,35 cent/samtal + 6,55 cent/min).
E-post: tietosuoja@fonecta.com

Registrets namn

Fonectas kundregister som grundar sig på kundrelation eller annat sakligt samband.

Grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas med anledning av kundförhållande eller annat sakligt samband eller med stöd av den registrerades samtycke.

Registrets användningsändamål

Den registrerades personuppgifter behandlas för att uppehålla, hantera, utveckla och analysera kundrelationerna i anknytning till Fonectas tjänster och för att föra statistik samt producera, erbjuda och utveckla tjänsterna. Kundinformationen i registret kan användas av den registeransvarige och dess koncernbolag samt deras samarbetspartners och kundbolag för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, opinions- eller marknadsundersökning eller andra motsvarande adresserade försändelser samt riktad nätmarknadsföring. Den registrerades personuppgifter kan även användas för att uppdatera Fonectas företagsinformationsregister.

Uppgifter som ingår i registret

I kundregistret kan behandlas uppgifter av följande slag:

 • Den registrerades basuppgifter, såsom namn, ålder, postadress, e-post och telefonnummer samt yrke
 • Användarens eller kontaktpersonens namn
 • Anställningsföretagets namn och FO-nummer
 • Information i anknytning till kundförhållandet, annat sakligt samband eller avtalsförhållandet, såsom vilka tjänster som anskaffats inklusive inlednings och avslutningsinformation, försäljarinformation i anknytning till avtalet, identifikationsuppgifter gällande bruk av tjänsterna samt information om bruk av tjänster och erbjudna förmåner
 • Uppgifter om tillstånd och förbud gällande direktmarknadsföring
 • Analysinformation om åtgärder och användare
 • Uppgifter gällande fakturering och indrivning
 • Intresseobjekt och andra uppgifter som den registrerade själv uppgett
 • Inspelning av kundsamtal och lagring av annan kommunikation i anknytning till kundbetjäningssituationer
 • Fokuseringsinformation baserade på uppgifter i Trafis datasystem för fordonstrafik, BRC:s befolkningsdatasystem och information som finns att få från andra register.

Uppgifterna i registret kan användas anonymt (personen kan inte identifieras) för riktad nätmarknadsföring mot kunder med hjälp av cookies.

Registrets regelmässiga datakällor

Personuppgifter samlas in i samband med registrering, vid användning av tjänsten eller annars direkt av den registrerade. Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras direkt från befolkningsdatasystemet, handelsregistret, kreditupplysningsregistret, förbudsregistret som förs av Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry, Finlands Nummertjänst Ab:s databas, Trafi samt andra motsvarande offentliga och privata register.

Utlämning av uppgifter

Fonecta kan lämna ut personuppgifter ur registret i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter och förpliktar. Fonecta kan lämna ut personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål till sina samarbetspartners och kundföretag om inte den registrerade har förbjudit sådan användning eller utlämning av sina uppgifter.

Beroende på hur den tekniska informationsbehandlingen utförs är det möjligt att en del av informationen fysiskt finns lagrad på en utomstående underleverantörs server eller anordning, från vilka informationen behandlas med hjälp av en teknisk användaruppkoppling. Personuppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om det inte är nödvändigt med hänsyn till den tekniska produktionen av tjänsten. Även i detta fall sörjer Fonecta för att datasäkerheten är på tillräcklig nivå i enlighet med vad som föreskrivs i lagen.

Skydd av registret

Uppgifterna lagras i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns bakom lås i övervakade utrymmen och endast vissa på förhand utnämnda personer har tillgång till dem.

Gransknings- och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av uppgifterna för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring samt opinions- eller marknadsundersökning och har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter genom att meddela om detta till Fonecta Ab per telefon till kundtjänsten på numret 020 692 999; per post till adressen Televisionsgatan 4, 00240 Helsingfors eller per e-post till adressen asiakaspalvelu@fonecta.com. Den registrerade har i enlighet med personuppgiftslagens 26 § rätt att granska vilka uppgifter om honom/henne som har registrerats i personregistret. Insynskravet ska skickas skriftligen och undertecknat till adressen:

Fonecta Ab / Juridiska avdelningen
PB 2020
00241 Helsingfors,

eller per e-post på adressen tietosuoja@fonecta.com.

Insynskravet kan även framföras personligen vid ovan nämnd adress.

Register uppdaterat 15 maj 2017.

In English:

Fonecta’s Customer Register

Description of personal data file in compliance with Section 10 of Finnish Henkilötietolaki 523/1999 (Personal Data Act).

Data Controller

Fonecta Oy (business ID 1755007-6)
P.O.Box 202
FI-00241 Helsinki

Finland

Street address: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki, Finland
Tel. +358 20 442 2020 (On weekdays from 8am through 4pm. The price of the call from cell phone is 8.35 cent / call plus 18,05 cents / minute, and from landline network 8,35 cent /call plus 6,55 cent / minute).

If a separate personal data file has not been published by any other Fonecta Group company, then Fonecta Oy maintains personal data registers on behalf of Fonecta Oy and of the companies belonging to the same group.

Person in charge of and/or acting as contact person for register matters

Krista Koskinen
c/o Fonecta Oy
Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki

Finland
Tel. +358 20 442 2020 (On weekdays from 8am through 4pm. The price of the call from cell phone is 8.35 cent / call plus 18,05 cents / minute, and from landline network 8,35 cent /call plus 6,55 cent / minute).
E-mail: tietosuoja@fonecta.com

Name of the Register

Fonecta’s Customer Register based on customer relationship or other relevant connection.

Basis for Maintaining the Register

Processing of personal data is based on customer relationship or other relevant connection or the consent of the data subject.

Purpose of Use of the Register

The personal data of the data subject is processed in connection with customer communication purposes relating to Fonecta services, other customer relationship management and development, analyzing purposes, creating statistics as well as producing, offering and developing services. Customer data contained in the register may be used for direct advertising, telemarketing or other direct marketing purposes, questionnaires or marketing researches or other similar address-based transmissions and targeting online marketing of the data controller and companies belonging to the same group of companies as the controller as well as their partners and customer companies. Personal data of the data subject may also be used for updating Fonecta’s business information register.

Data Contained in the Register

The following categories of data can be processed in the register:

 • basic information of the data subject such as name, age, postal address, e-mail addresses and phone numbers, profession
 • user’s or contact person’s name
 • employer company’s name and business ID
 • data associated with customer relationship, other relevant connection and contractual relationship, e.g. acquired services with their starting and end data, vendor data associated with agreements, identification data for the use of services and data on the use of services and the benefits offered
 • data on direct marketing consents and prohibitions
 • event and user analysis data
 • information related to invoicing and collection of due-past amounts
 • interests and other information provided by the data subject
 • recording of customer calls and other communication related to customer service situations
 • traffic information system of Trafi, population register of VRK and targeting information formed on the basis of other registers

Register information may be used anonymously (without the respective person being identified) in order to target online marketing by cookies.

Regular Sources of Information

Personal data are collected when registering, using a service or directly from the data subject. Personal data can also be collected from and updated via Finland’s Väestötietojärjestelmä (Population Information System), the Trade Register, credit information registers, the prohibiting registers maintained by ASML (Finnish Direct Marketing Association), the database of Suomen Numeropalvelu Oy, the traffic information system of Trafi, and other similar public and private registers.

Disclosure of Data

Fonecta may disclose personal data contained in the register within the constraints of the existing legislation. Fonecta may disclose data to its partners or customer companies for direct marketing purposes, unless a data subject has not prohibited such use or disclosure of the data.

Due to the technical implementation of the processing of the data, some of the data may physically reside on the servers or equipment belonging to external contractors, and these data are processed via a technical connection. Personal data are not transferred outside the European Union or outside the European Economic Area unless this is technically necessary in order to implement the service. In such event Fonecta ensures the sufficient level of data protection in the manner provided for in the legislation.

Register Protection

Data are collected into databases, which are protected by firewalls, passwords and other technical means. The databases and their backups are located in locked and secured premises, and access to the data is limited to only certain pre-designated persons.

Right to Inspection, Prohibit and Correction

Data subjects are entitled to prohibit the use of the data for direct advertising, telemarketing and other forms of direct marketing, as well as to prohibit the use of the data for use in questionnaires and market research. In addition data subjects are entitled to request rectification of incorrect data by notifying Fonecta Oy’s Customer Service: phone number +358 20 692 999; postal address Fonecta Oy, Televisiokatu 4, FI-00240 Helsinki, Finland or by e-mail addressed to asiakaspalvelu@fonecta.com.

Pursuant to Section 26 of Finnish Henkilötietolaki (Personal Data Act), the individual data subject is entitled to check what information there is about him in a personal data file. The written request must be signed and addressed to:

Fonecta Oy / Legal Affairs
P.O.Box 2020
FI-00241 Helsinki
Finland,

or via email at tietosuoja@fonecta.com.

The request may also be submitted in person at the postal address above.

Register updated 15 May 2017.