På Svenska

In English

Tietosuojalauseke

Rekisterinpitäjänä toimii tällä profiilisivulla kuvattu yritys (”Yritys”). Yritys käyttää tähän yhteydenottolomakkeelle jätettyjä yhteystietoja ensisijaisesti vastatakseen kyseisen käyttäjän jättämään yhteydenottopyyntöön. Yrityksellä on oikeus lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä, mikäli käyttäjä on jättäessään yhteydenottopyynnön antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan Yrityksen asiakasrekisteriin, jonka teknisenä ylläpitäjänä toimii Fonecta Oy Yrityksen lukuun. Rekisterin teknistä ylläpitäjää sitoo salassapitovelvollisuus. Yhteydenottolomakkeelle tallennetut tiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Yritys ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Yrityksellä on kuitenkin oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle sekä rekisterin tekniselle ylläpitäjälle palvelun toimivuuden varmistamiseksi. Tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille, jos on syytä epäillä, että yhteydenottolomakkeen kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Rekisterin tekninen ylläpitäjä saattaa palvelun toimivuuden varmistamiseksi päästä katsomaan yhteydenottolomakkeelle tallennettuja tietoja.

Tekninen ylläpitäjä käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä Yrityksen asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot . Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Käyttäjän pyynnöstä Yritys oikaisee, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Ohjeet kielto-, korjaamis- ja tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ovat Yrityksen kotisivulla olevassa rekisteriselosteessa. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Täyttämällä yhteystietonsa lomakkeeseen ja lähettämällä sen Yritykselle käyttäjä hyväksyy lukeneensa ja ymmärtäneensä tämän tietosuojalausekkeen sisällön.

 

På Svenska:

Dataskyddsdeklaration

Företaget (”Företaget”) som beskrivs på föreliggande profilsida agerar som registerförare. Företaget använder kontaktuppgifterna som har lagts in på kontaktblanketterna i första hand för att besvara i frågavarande användares kontaktbegäran. Företaget har rätt att skicka direktmarknadsföringsmeddelanden till användare per e-post och/eller sms, ifall användarna uttryckligen har samtyckt till detta när de lämnade sina kontaktuppgifter.

Personuppgifterna som användarna har lagt in sparas i Företagets kundregister och Fonecta Ab agerar som teknisk administratör för registret för företagets räkning. Registrets tekniska administratör är bunden av konfidentialitetskrav. Uppgifter som sparats på kontaktblanketten betraktas utgångsvis som konfidentiell information som Företaget inte överlåter till tredje parter. Företaget har emellertid rätt att överlåta skribenters namn och kontaktuppgifter till polis- och andra myndigheter samt till registrets tekniska administrator för att säkerställa tjänstens funktionalitet. Uppgifterna kan överlåtas till myndigheterna ifall det finns anledning att misstänka att texten på kontaktblanketten innebär att man har gjort sig skyldig till kriminell handling eller att ett brott har begåtts och överlåtelse av skribentens namn- och kontaktuppgifter kan främja utredningen och att myndigheten ställer berättigad begäran.

Registrets tekniska administratör kan få se uppgifter som sparats på kontaktblanketterna ifall detta är nödvändigt för att kunna säkra tjänstens funktionalitet. Den tekniska administratören använder sig av nödvändiga tekniska och organistoriska dataskyddsmetoder för att skydda personuppgifterna mot oberättigad åtkomst, överlåtelse, förstörning eller annan oberättigad hantering. Sådana metoder omfattar bl.a. användning av brandväggar, krypteringstekniker, säkrade anläggningsutrymmen, korrekt tillträdeskontroll, reglerat beviljande av åtkomsträtt samt övervakning över hur dessa används, handledning av personal som deltar i hanteringen av personuppgifter samt noggrant val av underleverantörer.

Användarna har rätt att kontrollera personuppgifter rörande dem själva som har sparats i Företagets kundregister. Uppgifterna kan kontrolleras gratis en gång per år. På användares begäran ska Företaget rätta, deletera eller komplettera personuppgifter som med avseende på hanteringens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Anvisningar för användning av rätt till förbud, rättelse och kontrollering finns i registerbeskrivningen på Företagets webbsida. Användarna har rätt att förbjuda överlåtelse och hantering av dem själva rörande uppgifter för direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarkandsföring.

Användare som fyller i sina kontaktuppgifter på blanketten och skickar den till Företaget samtycker till att ha läst och förstått innehållet i föreliggande dataskyddsdeklaration.

 

In English:

Data Privacy Statement

The company (”Company”) described on this profile page is acting as data controller. The Company will use any contact information entered on contact information formats primarily for the purpose of answering user requests for contacting. The Company shall have the right to send direct marketing messages to users by e-mail and/or sms, in case the users have given their express consent when entering a contacting request.

The personal information given by users is saved on the Company’s client register, which is being technically administered by Fonecta Ltd. on the Company’s account. The technical administrator of the register is bound by confidentiality obligations. Any information saved on such contact information formats is basically considered confidential information, which the Company shall not disclose to any third parties. The Company shall, however, have the right to disclose writers’ names and contact information to police or other authorities as well as to the technical administrator of the register in order to secure service functionality. Such information may be disclosed to the authorities, should there be reason to assume that entries on the contact format  have been rendered criminal or that a criminal offence has taken place, the clarification of which could be promoted by disclosing a specific writer’s name and contact information, and the said authority presents a justifiable request in this respect.

In order to secure service functionality, the technical administrator of the register may be allowed to view information saved on the contact formats. The technical administrator shall use any required technical or organisational data protection methods to safeguard personal information against unauthorised access, disclosure, destruction or other non-rightful handling. Such methods may include use of firewalls, encryption techniques, safe equipment facilities, proper access control, controlled user identification policies and usage monitoring, instructions to be given to individuals participating in the handling of personal information as well as careful selection of subcontractors.

Users shall have the right to inspect any personal information saved on the Company’s client register concerning them. Inspection shall be free of charge once per year. At request of users, the Company shall amend, delete or complete any personal information, which in terms of purpose of processing is incorrect, unnecessary, incomplete or obsolete. Instructions for implementation of such rights of prohibition, amendment and inspection are accessible in the file description on the Company’s website. Users shall have the right to prohibit disclosure and handling of their information for the purpose of direct advertising, distance sales and other direct marketing.

By way of completing their contact information on the format, users accept having read and understood the content of this data protection statement.