Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Fonectan varaaverkossa.fi ajanvarauksen verkkopalveluun (”Palvelu” ). Palvelun tarjoaa Fonecta Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä ”Fonecta”). Näitä käyttöehtoja sovelletaan Fonectan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon. Palvelun kautta käyttäjä voi varata ja/tai ostaa erilaisia palveluita kolmansilta osapuolilta (”Myyjä”).

Käyttämällä Fonectan Palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Käyttöehtoja. Palvelun käyttäminen ei vaadi rekisteröitymistä. Palvelun käyttäjän tulee olla vähintään 13 vuotias. Jos Palvelun käyttäjä on alle 18 vuotias, hänen tulee varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksensa Palvelun käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn, ja on tietoinen näiden Käyttöehtojen sekä Fonectan tietosuojaselosteen sisällöstä.

I YLEISET EHDOT

Sopimuksen syntyminen ja asiakkaan velvollisuudet

Sopimus syntyy, kun asiakas ryhtyy Fonectan hyväksymällä tavalla käyttämään Palvelua. Fonecta ei ole osapuolena ajanvarauksen tekevän asiakkaan ja Myyjän välisessä sopimuksessa. Myyjä tarjoaa palveluitaan itsenäisesti Palvelun avulla. Jos Myyjän tarjoaman palvelun ja näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, näitä ehtoja tulkitaan ensisijaisena. Fonecta ei myöskään ole sitoutunut Myyjän varaus- tai muihin ehtoihin.

Varaamalla ajan Palvelun kautta, asiakas sitoutuu Myyjän varauksen ehtoihin ja sitoutuu lunastamaan varatun palvelun. Varauksen muuttaminen ja peruuttaminen tehdään Palvelun ”peruuta varaus” toiminnon kautta, jos varauksen peruuttaminen on Myyjän ehtojen mukaan vielä sallittua. Myyjä määrittelee itse peruutuksen ehdot. Fonecta ei ole vastuussa Myyjän tarjoamasta palvelusta, sen laadusta tai sisällöstä eikä muistakaan ehdoista. Myyjän palvelua koskevat reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Myyjälle.

Asiakas vastaa hallussaan olevien Palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palvelujen toimintaa tai televerkon liikennettä ja ovat yhteensopivia Palvelujen ja sen osana mahdollisesti toimitetun ohjelmiston kanssa.

Asiakas vastaa siitä, että sen Palvelua varten toimittamat tai asiakkaan Palvelun avulla tai sen kautta toimitetut tiedot tai muu materiaali (asiakkaan viestit ja henkilötiedot sekä esimerkiksi linkit mukaan lukien) sekä Fonectan asiakkaalle luovuttamien Palvelun/ tulosten ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen:

– on oikeata ja ajantasaista;

– ei ole ristiriidassa lain, viranomaisten määräysten, hyvien tapojen ja moraalin kanssa, eikä ole harhaanjohtavaa;

– ei loukkaa kolmansien tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia;

– ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haittaohjelmia tai -koodeja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa Fonectalle tai kolmansille.

Mikäli viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tai mikäli Fonectalla on perusteltu syy olettaa, että Palvelua on käytetty Käyttöehtojen vastaisesti, Fonectalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Fonectaa vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sillä perusteella, ettei asiakkaan toimittama materiaali tai Palvelun käyttö ole Käyttöehtojen mukaista. Edellä mainitusta riippumatta Fonectalla on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse asiakkaan kustannuksella.

Palvelun käyttö

Fonectalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa Palvelun sisältöä ilmoituksetta. Palvelut on tarkoitettu ainoastaan asiakkaiden henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

Fonectalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Fonecta pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Fonecta tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Fonecta ei kuitenkaan vastaa Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Fonecta tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti Fonectan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos Palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Fonecta pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Fonecta ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli Fonecta suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei Fonecta ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi Palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Fonecta voi poistaa Palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt Käyttöehtoja.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska Fonectan sähköiset verkkopalvelut ovat luoneeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Tietosuoja

Täyttämällä varauslomakkeen asiakas antaa Myyjälle oikeuden olla yhteydessä asiakkaaseen varaukseen liittyen, sekä lähettämään asiakkaalle varausvahvistuksen ja mahdolliset muistutusviestit sähköpostilla tai tekstiviestillä. Myyjä toimii asiakaan tietojen osalta lakisääteisenä rekisterinpitäjänä ja vastaa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

Fonecta käsittelee varauslomakkeen tietoja Myyjän lukuun ja tämän ohjeistuksen perusteella tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Fonecta käyttää Palvelun alihankkijana Boka Direkt i Stockholm Ab:ta ja vastaa sen toiminnasta kuin omastaan. Fonecta sitoutuu noudattamaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja laki sähköisten viestinnän palveluista 2014/917, henkilötietoja käsitellessään. .

Fonecta käsittelee lisäksi Palvelun käytöstä syntyviä anonyymeja tietoja palvelun mahdollistamiseen, kehittämiseen, ongelmatilanteiden korjaamiseen ja Palvelun ehtojen täyttämiseen.  Anonyymia tietoa käytetään myös Palvelun käytön tilastointiin, mm. tehtyjen varausten, asiakkaiden ja tapahtumien osalta.

Tietojen säilytys

Fonecta toimii Palvelussa lähetettävien tekstiviestien osalta tietoyhteiskuntakaaren (7.11.2014/917) mukaisena viestinnän välittäjänä.  Fonecta säilyttää Palvelun kautta lähetettyjen tekstiviestien lokitiedot kahden (2) vuoden ajan.

Evästeet

Palvelun verkkosivuilla käytetään evästeitä. Tietoa Palvelun kautta kerätyistä evästeistä ja niiden käytöstä löytyy Palvelun verkkosivuilta.

Vastuunrajoitus

Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät tee Palvelua koskevia lupauksia muuten kuin näissä Käyttöehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Fonecta ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan Palvelun sisällöstä, sen toiminnallisuudesta, virheettömyyttä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Fonecta tarjoaa Palvelut ”sellaisena kuin ne ovat”.

Siinä laajuudessa, kun laki sallii, Fonecta ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa Fonectan sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

Fonectalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Asiakkaalle tiedotetaan muuttuneista ehdoista esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Fonecta ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Fonectan Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Fonectan ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)

Tekniset käyttövaatimukset

Palvelua tulee käyttää mahdollisimman uudella selaimella, esimerkiksi uusimmalla versiolla automaattisesti päivittyvästä selaimesta (Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge), Microsoft Internet Explorer 11, Apple Safari 9 tai uudempi. Vanhemmalla selaimella käyttökokemus voi heikentyä tai Palvelun käyttö voi estyä. Jotkut selainten laajennukset, kuten mainosten näytön esto, voivat estää Palvelun ominaisuuksien osittaisen tai täyden toimimisen. Palvelun toimivuus edellyttää, että selaimessa on JavaScript päällä.

Immateriaalioikeudet

  1. Palvelussa olevat tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, palvelut, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti, videoesitykset, ääni, kuvat ja muut materiaalit (”Materiaalit”) ovat maailmanlaajuisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien lakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia. Materiaaleja ei saa kopioida, monistaa, muokata, julkaista, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman Fonectalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Materiaalista ei myöskään saa muodostaa toista teosta tai palvelua tai käyttää sitä osana toista teosta tai palvelua. Fonecta ja/tai sen toimittajat eivät takaa mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuustiedon perusteella. Fonecta saattaa myöntää käyttäjälle muita oikeuksia kirjallisesti, tai ne sisällytetään johonkin muuhun kohtaan Materiaalia. Fonecta ja/tai sen toimittajat pidättävät itselleen muut kuin suoraan myönnetyt oikeudet.

Asiakas saa käyttää Palvelua tietokoneella tai muulla päätelaitteella omassa ei-kaupallisessa käytössään, jollei Fonecta ole nimenomaisesti antanut käyttäjälle muunlaista lupaa kirjallisesti tai yksittäiseen Materiaaliin liittyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeusehtojen perusteella. Tämä on käyttöoikeus, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia. Asiakas ei saa:

(a) muokata Materiaaleja tai käyttää niitä yksityishenkilöihin kohdistuvaan suoramarkkinointiin tai mihinkään muuhunkaan kaupalliseen tarkoitukseen tai esitellä tai esittää, myydä tai vuokrata niitä julkisesti;

(b) purkaa ohjelmistomateriaalien ohjelmakoodia, palauttaa sitä purkamisen jälkeen tai palauttaa sitä symboliselle konekielelle;

(c) poistaa Materiaalista mitään tekijänoikeus- tai muuta omistuksen osoittavaa ilmoitusta;

(d) siirtää Materiaaleja toiselle henkilölle;

(e) siirtää henkilötietoja sisältävää Materiaalia sellaisiin maihin, joissa yksityisyyden suoja ei ole EU:n henkilötietolainsäädännön edellyttämällä tasolla. Käyttäjä suostuu ehkäisemään Materiaalien kaikenlaista luvatonta kopiointia.

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä ja sitoutuu korvaamaan Fonectalle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

  1. Materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista oletettua takuuta, kuten esimerkiksi takuuta teollisoikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Fonecta tai sen palveluntarjoajat eivät ole velvollisia korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet Materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka Fonectalle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fonecta ja sen toimittajat eivät takaa näissä Materiaaleissa olevien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden asioiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Fonecta saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin Materiaaleihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin. Fonecta ei sitoudu päivittämään Materiaaleja.
  2. Mikäli Palveluun on laitettu tekijän- tai lähioikeutta rikkovaa tai muuten lainvastaista materiaalia, siitä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: asiakaspalvelu@fonecta.com. Ilmoituksessa on lain mukaan yksilöitävä
  3. a) ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot;
  4. b) yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista;
  5. c) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa;
  6. d) tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa;
  7. e) ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta;
  8. f) ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Asiakastuki

Asiakaskastuki on saatavilla numerossa 029 3000 003 arkisin klo 9 – 15. Puhelun hinta on mpm/pvm.

Asiakastuki on saatavilla myös sähköpostitse osoitteessa kuluttajat@fonecta.com.

Fonectan asiakastukeen soitetut puhelut taltioidaan laadun varmistamiseksi ja osaamisen kehittämiseksi. Puheluiden taltiointeja käsittelevät vain siihen oikeutetut henkilöt, joita koskee vaitiolovelvollisuus.